Grade Report System

admin        สำหรับอาจารย์ Click  
คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Click


วิธี Login เข้าระบบรายงานผลการเรียน ( Grade Report System )

สำหรับนักศึกษา

    Username : รหัสนักศึกษา
    Password : วันเดือนปีเกิด (01012556)


๐ ลำปาง ติดต่อได้ที่
- สำนักงานทะเบียน โทร 054-265-170 ต่อ 130
      คุณลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์
             
             คลิกที่นี่ ! ส่งข้อความทาง Facebook
           ๐ บางนา ติดต่อได้ที่
- สำนักงานทะเบียน โทร 02-338-3754
      คุณวิริยาภรณ์ แสงศรี
             
             คลิกที่นี่ ! ส่งข้อความทาง Facebook